top of page

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

на замовлення послуг

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Виконавця укласти договір про надання послуг, представлених в рамках інформаційних ресурсів платформи ZOOSTRICHI.

Даний договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх покупців/замовників – фізичних осіб, фізичних осіб – підприємців, юридичних осіб, без надання переваги одному покупцю/замовнику перед іншим.

Шляхом укладення цього Договору Замовник в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати послуг, надання послуг, відповідальності за недобросовісне замовлення та усі інші умови договору.

Договір вважається укладеним з моменту підтвердження замовлення послуг на інформаційних ресурсах платформи ZOOSTRICHI.

1.      ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1.   Публічна оферта (далі - «Оферта») - публічна пропозиція Виконавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Виконавцем договір послуг дистанційним способом (далі - «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті.

1.2.   Послуга – об'єкт угоди сторін, який був обраний Замовником або вже придбаний Замовником на інформаційних ресурсах платформи ZOOSTRICHI.

1.3.   Замовник – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, належним чином зареєстрована фізична особа – підприємець, юридична особа, які отримують інформацію від Виконавця, розміщують замовлення послуг на інформаційних ресурсах платформи ZOOSTRICHI.

1.4.  Виконавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРУПІУС» (ідентифікаційний код 44822976), юридична особа, яка створена і діє відповідно до чинного законодавства України, місцезнаходження якої: Україна, 08205, Київська область, Бучанський район, місто Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2/1, офіс 56/1.

2.     ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1.  Виконавець зобов’язується надати Замовнику Послуги, а Замовник зобов’язується оплатити і прийняти Послуги на умовах цього Договору.

2.2.  Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Замовником умов Договору вважається дата підтвердження Замовником замовлення на інформаційних ресурсах платформи ZOOSTRICHI. У разі необхідності, за бажанням Замовника, Договір може бути оформлений у письмовій формі.

3.     ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

3.1.   Замовник самостійно оформлює замовлення Послуг на інформаційних ресурсах платформи ZOOSTRICHI, згідно розміщених форм та інструкції.

3.2.  Виконавець має право відмовитися від передання замовлення Замовнику у випадку, якщо відомості, вказані Замовником під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.

3.3.  Якщо будь-якої із Сторін договору необхідна додаткова інформація, вона має право запросити її у іншій Стороні. У разі ненадання необхідної інформації Замовником, Виконавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Замовнику.

3.4.  Замовник несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

3.5.  Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної пропозиції шляхом оформлення Замовлення, Замовник підтверджує, що він цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти).

4.     ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ

4.1   Вартість Послуг визначаються Виконавцем самостійно та вказуються на інформаційних ресурсах платформи ZOOSTRICHI Всі ціни на Послуги вказані у гривнях.

4.2  Вартість Послуг може змінюватися Виконавцем в односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку. Вартість Послуги, оплаченої Замовником в повному обсязі, не може бути змінена Виконавцем в односторонньому порядку.

4.3.  Зобов'язання Замовника по оплаті Послуг вважаються виконаними з моменту надходження Замовнику коштів на його рахунок.

4.4.  Розрахунки між Виконавцем і Замовником за Товар здійснюються способами, зазначеними на інформаційних ресурсах платформи ZOOSTRICHI.

4.5. У випадку, якщо послуги не були надані Виконавцем, з вини останнього, Виконавець зобов'язаний повернути кошти Замовнику протягом 30 календарних днів з моменту отримання письмової вимоги від Замовника.

4.6. Замовник має право вимагати повернення коштів до початку надання послуг, однак така вимога про повернення коштів повинна бути надіслана Замовником не пізніше ніж за 7 днів до початку надання послуг, у випадку порушення даного строку, грошові кошти не повертаються.

4.7. У випадку часткового надання послуг Виконавцем, грошові кошти Замовнику не повертаються.

5.     ПРАВА ТІ ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1.   Виконавець зобов’язаний:

5.1.1. Надати Замовнику Послуги відповідно до умов цього Договору. Якщо до 5-го числа місяця, наступного за місяцем надання Послуг, Замовник не надасть Виконавцю заперечень та/або зауважень щодо Послуг (якість, своєчасність, тощо), Послуги у відповідному місяці вважаються наданими Виконавцем та прийнятими Замовником без зауважень та заперечень.

5.1.2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Замовника і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством та під час виконання Замовлення Замовника.

5.2.   Виконавець має право:

5.2.1. Змінювати умови цього Договору, а також ціни на Послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на інформаційних ресурсах платформи ZOOSTRICHI. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації на інформаційних ресурсах платформи ZOOSTRICHI.

5.3    Замовник зобов'язується:

5.3.1. До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і цінами, запропонованими Виконавцем.

5.3.2.На виконання Виконавцем своїх зобов'язань перед Замовником останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Замовника.

6.      ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1.    Виконавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання замовлень і своїх зобов’язань у випадку надання Замовником недостовірної або помилкової інформації.

6.2.   Виконавець і Замовник несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.

6.3.   Виконавець або Замовник звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Виконавця і / або Замовника після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

7.      КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ.

7.1.   Надаючи свої персональні дані, персональні дані уповноважених, посадових осіб Замовника, на інформаційних ресурсах платформи ZOOSTRICHI при реєстрації або оформленні Замовлення, Замовник, посадові, уповноважені особи Замовника надають Виконавцю свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди.

7.2.   Виконавець зобов'язується не розголошувати отриману від Замовника інформацію. Не вважається порушенням надання Виконавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з Виконавцем, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Замовником, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

7.3.   Замовник, посадові, уповноважені особи Замовника несуть відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Виконавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Замовника або невідповідністю її дійсності.

 

8.     ІНШІ УМОВИ

8.1.   Цей договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України.

8.2.  Усі спори, що виникають між Замовником і Виконавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Замовник та/або Виконавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.

8.3.  Виконавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку, передбаченому п. 5.2.1. Договору. Крім того, зміни до Договору також можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 


АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ: 

ТОВ «ГРУПІУС»

Юридична адреса: 08205, Київська область, Бучанський район, місто Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2/1, офіс 56/1

Код ЄДРПОУ 44822976

р/р UA453052990000026008010129608

 

Тел. +38 (098) 317 15 81

 

e-mai: info@grupius.com

Директор

_____________________________/К. П. Левін

М.П.

bottom of page